Radna dozvola i boravak

Radne dozvole i uslovi

 • Zakonom o zapošljavanju i radu stranaca (Sl. list CG) propisano je da stranac može da radi u Crnoj Gori, pod uslovima utvrđenim zakonom, kolektivnim ugovorom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

 • Prema Zakonu, stranac se može zaposliti, odnosno raditi u Crnoj Gori, pod uslovom da ima: radnu dozvolu, dozvolu za stalni boravak, odnosno privremeni boravak, zaključen ugovor o radu i da je poreski obveznik prijavio rad stranca u skladu sa Zakonom.

 • Dozvolu za rad izdaje UPRAVA POLICIJE – MUP Crne Gore. Poslodavac po dobijanju odobrenja za privremeni boravak stranca sa strancem zaključuje ugovor o radu i prijavljuje radni odnos u Poreskoj upravi u roku od 7 dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Dozvola za privremeni boravak i rad strancu se može odobriti ako:

 • Ima sredstva za život

 • Ima obezbjeđen smještaj

 • Ima zdravstveno osiguranje

 • Dostavi dokaze koji opravdavaju zahtjev za izdavanje dozvole

 • Ima važeću stranu putnu ispravu

 • Nije izrečena zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori

 • U Crnoj Gori nije pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude

 • U zemlji porekla nije pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posledice osude

Šta je neophodno

Dokumentacija za privremeni boravak i radnu dozvolu

 1. Važeći pasoš (ako se prijavite za jednogodišnju ličnu kartu, pasoš treba da važi još najmanje 3 mjeseca)

 2. Dokaz o zdravstvenom osiguranju

 3. Policijska provjera iz zemlje porijekla podnosioca zahtjeva

 1. Ponuda za zaposlenje od kompanije sa sjedištem u Crnoj Gori

 2. Izvod iz privrednog registra preduzeća poslodavca u Crnoj Gori

 3. Diploma, tj. uverenje o obrazovanju stranca (original)

L
Kako Vam Aktiva Sistem može pomoći?

Naš paket usluga uključuje:

 • Sastavljanje potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za dozvolu i vizu

 • Prijave za dozvole za članove porodice u pratnji

 • Legalizacija dokumenata

Stranac u Crnoj Gori može obavljati samo one djelatnosti za koje je izdata dozvola za privremeni boravak
i rad ili potvrda o prijavi rada, i to samo za poslodavca koji ga zapošljava.

Kontaktirajte nas.

Biće nam drago da vam pomognemo u vezi sa vašim
nedoumicama u vezi sa dozvolama. Pronaći ćemo
optimalno rešenje za vaše okolnosti i izazove i pružiti
vam profesionalnu, efikasnu uslugu u svakom trenutku
kao kompetentan partner.