Registracija preduzeća

Obavljanje privredne djelatnosti u Crnoj Gori ima za preduslov registraciju privrednog subjekta za obavljanje te djelatnosti. Aktiva Sistem za svoje komitente obavlja kompletan proces registrovanja, što podrazumjeva: registracija u CRPS, registracija za PIB, PDV, Carinski registar izrada pečata, otvaranje žiro računa kod poslovne banke po izboru klijenta, prijava pravnog lica kod Poreske uprave, Prijava Izvršnog direktora. Aktiva Sistem preuzima na sebe izradu svih dokumanata u pravnoj formi koja je zahtjevana, i takođe nudi besplatno savjetovanje oko izbora forme privrednog subjekta, pretežne šifre djelatnosti, kao i savjete oko zakonske regulative koja je regulator budućeg poslovanja. Cijena usluge registracije preduzeća je već od 150,00 eura.